Софийска професионална гимназия по електроника “Джон Атанасов”/СПГЕ/ e държавна професионална гимназия от 1968г.

Ядрото на професионална подготовка включва обучение по 6 специалности / 4 професии:

- професия “Програмист”, специалност „Системно програмиране”/СП/;

- професия “Техник на компютърни системи”: специалност „Компютърна техника и технологии”/КТТ/ и  специалност „ Компютърни мрежи”/КМ/;

-  професия “Техник на електронна техника”: специалност „Микропроцесорна техника” /МПТ/ и  специалност „Промишлена електроника”/ПЕ/;

- професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”/ВЕИ/;.

За учебната 2009/2010 година в СПГЕ се обучават 1000 ученици в 39 паралелки в дневна форма на обучение. Повече от 50% от учениците интензивно изучават английски език, 15% изучават интензивно немски език. Почти 20% от учениците получават стипендия за отличен успех.  СПГЕ има на щат 75 правоспособни учители, 52 от които са старши учители, а 25 учители са носители на клас педагогическа квалификация.

Училището разполага с 10 учебни компютърни зали,  сървърно помещение с два сървъра, компютърна локална мрежа и Internet за всеки учебен и административен компютър и за библиотеката, както и лазерни принтери,  скенери, мултимедийни прожектори и копирни машини.

От 2007г. СПГЕ притежава 14 бр. специализиарни преносими  компютри NOVA, всеки оборудван с 24 датчика, които ни бяха предоставени от Държавната агенция по информационни технологии. С тези компютри отлично се илюстрират ИТ в учебния процес и мултимедийни уроци. По програма ФАР в 2008г. гимназията получи компютърно оборудване: 30 компютърни конфигурации, 30 преносими компютри HP за подготовка и провеждане на мултимедийни/електронни уроци, лицензиран софтуер за електронно проектиране. През 2008-2009г. СПГЕ бе сред класираните професионални гимназии в Националната програма на МОН за модернизиране на системата за професионалното обучение с два проекта за ремонти, обзавеждане и оборудване на кабинетите за професионалната подготовка – слаботокови лаборатории и работилници, компщтърни зали.

През 2007г. СПГЕ се сдоби с отлично отремонтират физкултурен салон и съблекални, а през лятото на 2008г. – с нова спортна площадка за футбол  с изкуствена трева.

В рамките на Европейскта програма „Леонардо да Винчи”, мярка Мобилност и Обмен, проектите на СПГЕ ”Джон Атанасов” като инициатор от 2000г. до 2007г. са: четири проекта за мобилност на ученици - лица в процес на първоначално професионално обучение (IVT) и два проекта за обмен за учители - специалисти в сферата на професионалното образование и обучение (VETPRO).

До 2008г. са осъществени 216 броя мобилности в страните от Европейския съюз -Германия, Великобритания и Австрия.

За периода 2009г.-2011г. СПГЕ  участва в проект «СОФИЯ» и е бенефициент чрез МОМН по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG161PO001/1.1-02/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” на МРРБ.

Производствените практики и комплексните практики по специалността за учениците от 11 и 12 клас, които са задължителни по учебен план, се провеждат в 30 столични фирми в сектора на електронната и компютърната индустрия и са регламентирани с договори за съвместна дейност.